DOVOLENKA- Od 26.7. do 2.8. čerpáme dovolenku. Opäť Vám budeme k dispozícii 5.8.2024. Krásne leto. Team VIREO

Studne a úpravovne vody

Prvé úkony k bezproblémovému užívaniu zdroja vody

Moderné vŕtacie techniky a vybavenie zaručujú efektivitu procesu vŕtania studne a minimalizujú negatívne vplyvy na životné prostredie. Na vŕtanie sa používajú rôzne vrtné korunky a trstiny, ktoré sa prispôsobujú geologickým podmienkam. Vyčerpá sa hrubý kal, zistia sa prítoky vody. Po náročných prípravách, výbere a práci Vám konečne navŕtali studňu. Profesionálna firma uskutočnila vrt, vyčerpala hrubé kaly, zistila prítoky vody a vystavila protokol, o studni. Týmto krokom ste získali svoj vlastný a stabilný prístup k vode. Avšak v tomto bode ešte práca nekončí. Aby ste s dôverou mohli využívať vašu novú studňu, je potrebné vykonať ešte niekoľko nevyhnutných krokov.

Ktoré to sú?

Skúška studne a štandardné rozčerpanie

Vlastnosti, výdatnosť a budúce využitie studne je závislé od hydrogeológie danej oblasti v ktorej sa vŕta. Vyvŕtanie studne je dlhodobou investíciou do vlastného zdroja vody, ktorá prináša pocit istoty a nezávislosti od verejného vodovodu. Zistenie prítokov vody je dôležitým aspektom, ktorý poskytuje informácie o množstve a kvalite dostupnej vody. Ideálna výdatnosť studne je viac ako 30l za minútu, čo je 1,8m3 za hodinu. Ak studňa nedosahuje ideálnu výdatnosť, máme pripravené riešenie. Čistá voda bez obsahu tuhých častíc ako je piesok či íl je predpokladom pre dlhú životnosť čerpacej techniky. Aby sme stanovili vlastnosti vrtu a vedeli následne navrhnúť ďalší postup prác, či výberu vhodnej technológie, je potrebné absolvovať rozčerpanie a skúšku studne. Čerpacia skúška sa skladá z umiestnenia čerpadla tesne nad kalník, po dobu 1 hodiny. Sleduje sa pokles hladiny pri rôznych výdatnostiach čerpanej vody. V studniach s nižším prietokom je nutné určiť hĺbku prítokov od úrovne zeme a následne definovať uloženie čerpacej techniky. Pri čerpacej skúške sledujeme obsah pevných častíc na m3 vody. Na základe výsledkov zo skúšky studne a stanoveného obsahu pevných častíc odporúčame vhodný typ čerpadla a filtrácie. 

 

Problematické studne

Ak máte šťastie a hydrogeológia vo Vašej oblasti je bez tekutých pieskov, vzduchových kapsúl, prípadne ílovitých vodonosných vrstiev je možná okamžitá montáž čerpacej techniky.

Ak patríte medzi zákazníkov, ktorí si dali vyvŕtať studňu a hydrogeologické podložie obsahuje piesky, je nutné stanoviť techniku na ustabilizovanie studne, aby z nej bolo možné čerpať relatívne čistú vodu. Na tieto prípady má naša spoločnosť vo výbave špeciálne čerpadlá s vysokou priepustnosťou tuhých častí, taktiež technológiu AirFlow a mnohé ďalšie. Pri zvýšenom množstve tuhých častíc je nutné dlhodobé čerpanie a následná diagnostika.

Prvým krokom je čistenie studne technológiou AirFlow. Pri tomto úkone sa do vrtu zavedie špeciálne zariadenie, ktoré kompresorom vháňa do vrtu vzduch. Takto uvoľňuje pevné častice, ktoré následne "povysáva". Z vrtu sú takto uvoľnené častice vytiahnuté na povrch a zachytávané do zbernej nádoby. Za krátky čas je toto zariadenie schopné odstrániť nečistoty, ktoré by sa inak uvoľňovali dlhé týždne, mesiace či roky. 

Studne s vysokým obsahom pevných častíc sa nezaobídu bez doplnkových technológií na ich odstránenie. Najčastejším spôsobom je inštalácia hydrocyklónu. Hydrocyklón, ako separátor piesku sa používa pri závlahových a technologických systémoch a dokáže odseparovať jemný piesok z vody. Častá je aj inštalácia filtrov s automatickým preplachom, ktoré zadržiavajú mechanické nečistoty a po istom objeme vody alebo časovom intervale sa zbavia zachytených nečistôt.  Pri problémových studniach odporúčame inštaláciu čerpadiel, ktoré zvládnu veľkým množstvom pevných častíc. Studne s nižším obsahom pevných častíc si vystačia s inštaláciou vhodného filtra.

 

 

Kamerový záznam

V geologicky nestabilných oblastiach nezriedka prichádza k posunom podzemných vrstiev. Tieto pohyby sa môžu diať pomaly, pričom sa môžu odohrávať desiatky metrov pod povrchom, bez toho aby bol viditeľný ich posuv na úrovni terénu. Tieto pohyby môžu zatlačiť na výstroj. Riziko je vyššie, pokiaľ firma nepoužila hrubostenné rúry s vysokou odolnosťou voči tlakom, ktoré na ňu v podzemí pôsobia. 

 

čistenie upchatých potrubí

znečistenie mikrooranizmami

železitá voda a iné chemické znečistenie

Čistenie a airflow

 

 

 

Filtrácia vody

 

Úpravovne vody